1 2 3 4 5 6 #
Hôm nay: 187
Tổng số truy cập: 21501
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động năm 2020
Ngày xuất bản: 03/03/2020

Nhằm đảm thực hiện có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (Hội đồng) theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013, Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg. Khẳng định vị trí, phát huy đầy đủ vai trò của Hội đồng trong tư vấn, tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Ngày 17 tháng 2 năm 2020, Hội đồng đã ban hành kế hoạch hoạt động năm 2020.

Theo đó, trong năm 2020 Hội đồng sẽ tập trung tư vấn giúp UBND tỉnh một số nhiệm vụ sau: Triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL năm 2020 bảo đảm trọng tâm, trọng điểm sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, trong đó gắn kết chặt chẽ với triển khai các nhiệm vụ tại Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021. Xác định chủ đề, định hướng nội dung trọng tâm cần phổ biến gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp (tập trung vào nội dung sau đây:Tiếp tục phổ biến nội dung, chính sách mới tại các Luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2019 và 2020; các văn bản pháp luật, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các lĩnh vực: xây dựng pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách tư pháp, tổ chức bộ máy nhà nước, phòng chống tham nhũng, lãng phí gắn với các phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong quá trình tổng kết Nghị quyết 48 - NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên; các văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội... Giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Đặc biệt năm 2020, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước; phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách lớn trong các văn kiện phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước). Tham mưu, tư vấn các giải pháp về củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực với sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Tư vấn, hướng dẫn tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo quy định. Tư vấn, hướng dẫn, phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng về triển khai các nhiệm vụ PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trọng tâm là đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp; tăng cường việc kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tại kế hoạch cũng đã phân công cụ thể trách nhiệm của các thành viên Hội đồng và thời gian thực hiện các nhiệm vụ được triển khai trong năm./.

Thanh Sơn

Các tin khác

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TỈNH HÀ NAM

Bản quyền thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Người chịu trách nhiệm: Ông Đào Đình Tùng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Đường Lê Chân - Phường Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: (84 - 226) 3852730 / Fax: (84 - 226) 3852730  -  Email: stp@hanam.gov.vn