1 2 3 4 5 6 #
Hôm nay: 176
Tổng số truy cập: 21490
Thông tư số 20/2020/TT-BTC ngày 01/4/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24/11/2016 quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Ngày xuất bản: 21/05/2020

* Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính.

* Ngày ban hành: 01/4/2020

* Ngày có hiệu lực: 20/5/2020

* Văn bản bị sửa đổi: Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

* Nội dung chính:

Thông tư 20/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 312/2016/TT-BTC ngày 24/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Theo đó, Bộ Tài chính bổ sung thêm 02 yếu tố khách quan ảnh hưởng đến vốn và thu nhập của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được loại trừ khi đánh giá mức độ bảo toàn vốn. Cụ thể: Sử dụng vốn hoạt động để mua trái phiếu dài hạn của tổ chức tín dụng hỗ trợ theo quy định, làm ảnh hưởng đến thu nhập trong năm; Bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu dài hạn của tổ chức tín dụng hỗ trợ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để chi trả bảo hiểm cho người gửi tiền khi quỹ dự phòng nghiệp vụ không đủ.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có thể sử dụng số dư của thu nhập từ các khoản vay đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đang theo dõi chi tiết trong quỹ dự phòng nghiệp vụ để bù đắp tổn thất không thu hồi được vốn cho vay đặc biệt. Trường hợp không đủ thì báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định sử dụng quỹ dự phòng nghiệp vụ để bù đắp. Mặt khác, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không được thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khoản cho vay đặc biệt.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mư​u: Sở Tài chính.


 

Chu Thị Cúc

Các tin khác

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TỈNH HÀ NAM

Bản quyền thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Người chịu trách nhiệm: Ông Đào Đình Tùng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Đường Lê Chân - Phường Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: (84 - 226) 3852730 / Fax: (84 - 226) 3852730  -  Email: stp@hanam.gov.vn