1 2 3 4 5 6 #
Hôm nay: 158
Tổng số truy cập: 447707
Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2023
Ngày xuất bản: 24/10/2023

Ngày 03/10/2023, Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg quy định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023 (Sau đây gọi tắt là Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg). Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2023.

Theo đó, một số nội dung về chính sách giảm tiền thuê đất của năm 2023 được quy định tại Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg như sau:

1. Về đối tượng áp dụng:

Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

2. Về mức giảm tiền thuê đất:

Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2023; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

3. Về trình tự, thủ tục:

Người nộp thuế nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng một trong các phương thức: Trực tiếp, điện tử, bưu chính) cho cơ quan thuế quản lý thu tiền thuê đất, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác bao gồm:

- Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg.

- Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

4. Thời hạn nộp hồ sơ:

Người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất kể từ thời điểm Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/3/2024. Không áp dụng giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg đối với trường hợp nộp hồ sơ sau ngày 31/3/2024.

Toàn văn Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg được đăng tải tại đây.

https://drive.google.com/file/d/11VxRkNVUNW2Baa61wxyCGlwPzpgFxYS-/view?usp=sharing

 

TTHT (https://hanam.gdt.gov.vn)

Các tin khác

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TỈNH HÀ NAM

Bản quyền thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Người chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đức Thái - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Đường Lê Chân - Phường Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: (84 - 226) 3852730 / Fax: (84 - 226) 3852730  -  Email: stp@hanam.gov.vn